Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng:

        NỘI DUNG DỊCH VỤ
     1. Bên B nhận cung cấp tài khoản quảng cáo Meta cho Bên A để Bên A trực tiếp tiến hành các dịch vụ quảng cáo trực tuyến nhằm để quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Bên A tại các vị trí cho phép đặt quảng cáo của Meta.
     2. Bên B sẽ quản lý tài khoản quảng cáo Meta và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Meta cho Bên A.
     3. Bên B sẽ tư vấn, hỗ trợ cho Bên A các vấn đề liên quan đến chính sách của Meta. Bên A có trách nhiệm sửa đổi theo đúng chính sách đã được thông báo (nếu có). Trong trường hợp quảng cáo Meta của Bên A không thực hiện được do vi phạm chính sách mà không điều chỉnh theo tư vấn của Bên B, Bên A sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.
      4. Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng cũng như các Phụ lục Hợp đồng kèm theo.

 
        KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
     1. Bên A gửi thông tin đăng ký tài khoản theo mẫu. Tối đa trong vòng 72h (bảy mươi hai giờ), Bên B sẽ cung cấp tài khoản quảng cáo cho Bên A với điều kiện website, fanpage của Bên A tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và quy định của Meta. Trường hợp website, fanpage của Bên B chưa đúng quy định của Meta, Bên B sẽ tư vấn Bên A điều chỉnh trong vòng 08 (tám) giờ làm việc kể từ khi nhận được mẫu đăng ký tài khoản của Bên A.
     2. Trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng này, Bên A được quyền chạy nhiều chiến dịch quảng cáo phát sinh theo nhu cầu của Bên A. Phương thức thực hiện, tạm ứng/thanh toán và các điều khoản chung về quyền và nghĩa vụ các bên được thực hiện theo Hợp đồng này, trừ khi các Bên có thỏa thuận khác ghi nhận cụ thể trong email trao đổi giữa hai Bên.
      3. Bên B có quyền tạm dừng chiến dịch hoặc đóng tài khoản Meta của Bên A trong trường hợp Bên A chậm thanh toán tiền mà không cần thông báo trước cho Bên A theo quy định tại điều 8.1.d của hợp đồng này. (Trừ trường hợp bất khả kháng hoặc lỗi chậm thanh toán của Bên A do hành vi vi phạm hợp đồng của Bên B gây ra).


        TÀI KHOẢN VÔ HIỆU HÓA
     1. Khi Bên A có nhu cầu thanh lý hợp đồng thì Bên A thông báo cho bên B. Số tiền cọc, số dư và tiền phí trong tài khoản sẽ được hoàn trả lại trong thời gian 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày Bên A thông báo chấm dứt Hợp đồng và Bên B hoàn tất việc kiểm tra chốt tiền cọc và số dư cuối cùng. Trường hợp Bên B chậm hoàn lại cho Bên A thì phải chịu phạt 01% (Một phần trăm)/số tiền chậm hoàn lại/ngày chậm hoàn lại nhưng không quá 08 (tám) ngày làm việc.
     2. Trường hợp tài khoản không bị vô hiệu hóa, không vi phạm chính sách của Meta nhưng bị khóa website, fanpage xuất phát từ lỗi của Bên A hoặc không muốn chạy theo thông tin đăng ký ban đầu, hoặc yêu cầu mở tài khoản mới thay thế, phí cọc tài khoản và số dư ngân sách chưa chạy hết ở tài khoản cũ sẽ được Bên B chuyển qua tài khoản mới của Bên A trong vòng 48h làm việc.
     3. Khi tài khoản bị vô hiệu hóa, Bên B sẽ tiến hành kháng tài khoản về cho Bên A ngay sau khi nhận được thông báo về. tài khoản bị vô hiệu hoá từ Bên A hoặc từ Meta. Trong trường hợp sau 48h kháng tài khoản không về, Bên B sẽ làm thủ tục cấp lại tài khoản mới cho Bên A.
     4. Trường hợp tài khoản bị vô hiệu hóa do:
       a). Bên A sử dụng các nội dung quảng cáo vi phạm các điều khoản cấm trong chính sách của Meta được quy định tại: https://facebook.com/policies/ads/ và các điều khoản Bên B quy định tại: https://www.comme.asia/.
      b) Bên A sử dụng hình ảnh và content quảng cáo chưa qua kiểm duyệt của Bên B.
Bên B sẽ có thông báo với Bên A bằng văn bản hoặc qua kênh liên lạc chính thức của hai Bên và tiến hành thanh lý hợp đồng với Bên A mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm hay bồi thường gì.
     5. Trường hợp tài khoản bị vô hiệu hóa mà lỗi không phải do Bên A:
       a) Do Meta nhầm lẫn.
       b) Hình ảnh và content đã được duyệt mà tài khoản vô hiệu hóa không rõ lý do.
Bên B sẽ tiến hành chốt số dư tài khoản bị vô hiệu hóa và đăng ký mở tài khoản mới cho Bên A. Trong trường hợp số dư ngân sách của tài khoản bị vô hiệu hóa thấp hơn 750 USD (Bảy trăm năm mươi đô la Mỹ), Bên A có trách nhiệm thanh toán phần ngân sách còn lại cùng phí quản lý tài khoản để đủ ngân sách tối thiểu 1000 USD (Một nghìn đô la Mỹ)/lần/tài khoản.

        QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN

      1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:
       a) Bên A có quyền cài đặt, điều chỉnh các chiến dịch quảng cáo Meta trên tài khoản được Bên B cung cấp.
       b) Bên A chỉ được sử dụng 01 (một) domain duy nhất ở tài khoản quảng cáo thuê của Bên B. Bên A không được thay đổi địa chỉ domain trừ trường hợp bất khả kháng (Meta cấm, từ chối.…). Mọi thay đổi về domain phải được thông báo và thống nhất bằng văn bản hoặc qua kênh liên lạc của hai bên.
       c) Bên A có quyền khiếu nại về chất lượng thông tin, chất lượng dịch vụ do Bên B cung cấp. Mọi khiếu nại phải được lập thành văn bản và gửi cho Bên B trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày phát sinh vấn đề và Bên B trả lời khiếu nại cho Bên A trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày Bên B nhận được Văn bản khiếu nại của Bên A;
       d) Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Bên B đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Hợp đồng này. Số tiền Bên A chuyển cho Bên B bao gồm phí quảng cáo của Bên A và phí dịch vụ tài khoản Bên A chi trả cho Bên  B. Trong lần thanh toán đầu tiên, Bên A có nghĩa vụ thanh toán phí cọc và khởi tạo tài khoản cho Bên B.
       e) Bên A có nghĩa vụ hợp tác, tạo điều kiện và cung cấp các thông tin, tài liệu và cơ sở vật chất cần thiết để cùng Bên B điều chỉnh theo đúng chính sách của Meta.
       f) Bên A có nghĩa vụ đảm bảo các thông tin dịch vụ tiến hành quảng cáo trên tài khoản Meta, do Bên B cung cấp cho Bên A không vi phạm các điều khoản cấm của Meta và Pháp luật Việt Nam. Các chính sách của Meta được quy định tại link: https://facebook.com/policies/ads
       g) Trong trường hợp Bên A chi tiêu ngân sách dưới 150.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi triệu đồng) mà dừng hợp đồng, Bên A sẽ phải thanh toán số tiền là 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng) phí support/hỗ trợ cho Bên B. Hai bên đồng ý rằng điều khoản này sẽ không áp dụng trong các trường hợp bất khả kháng, thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc do lỗi của Bên B gây ra.
       h) Bên A chịu trách nhiệm phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo quy định của Hợp đồng này.


2. Quyền và Nghĩa vụ Bên B;
     a) Bên B xác nhận các tài khoản cấp cho Bên A theo ID mà Bên A cung cấp và chỉ cho Bên A sử dụng mà không chia sẻ cho bất cứ bên nào khác bởi bất cứ lý do nào. Toàn bộ chi phí chi tiêu trên tài khoản sau khi khấu trừ các khoản thanh toán bắt buộc là của Bên A. Khi có tài khoản bị dừng hoạt động dẫn đến việc Bên A phải bồi thường cho Bên B, Bên B có nghĩa vụ thông báo với Bên A bằng văn bản trước khi khấu trừ vào ngân sách trên tài khoản quảng cáo của Bên A.
      b) Bên B có quyền yêu cầu Bên A phối hợp thực hiện chỉnh sửa các chiến dịch quảng cáo hoặc các vấn đề liên quan khác theo đúng chính sách của Meta.
      c) Bên B có nghĩa vụ thông báo cho Bên A mỗi lần cấp thêm tài khoản mới hay có tài khoản bị dừng hoạt động thông qua phương thức liên lạc được thống nhất chung của hai bên.
      d) Bên B có nghĩa vụ thông báo cho Bên A các thông báo từ Meta, ảnh hưởng đến chiến dịch quảng cáo của Bên A. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh, các Bên phải kịp thời thông báo cho nhau để bàn bạc, giải quyết.
      e) Nếu Bên B nhận được thông báo vi phạm từ bên thứ ba hoặc bộ phận liên quan, kênh phân phối/nền tảng truyền thông yêu cầu xóa quảng cáo của Bên A ngay lập tức, Bên B sẽ thông báo kịp thời cho Bên A và Bên A sẽ ngay lập tức cung cấp tài liệu, giấy tờ có hiệu lực làm bằng chứng chứng minh Bên A không vi phạm hoặc không vi phạm pháp luật, quy định và chính sách có liên quan. Nếu Bên A không cung cấp kịp thời các tài liệu nói trên sau khi nhận được thông báo từ Bên B hoặc không nhận được sự chấp thuận của bên thứ ba hoặc các bộ phận liên quan, việc phát hành kênh/nền tảng truyền thông,… thì Bên B có quyền hợp tác với các bên liên quan để gỡ bỏ quảng cáo của Bên A mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
     f) Bên B có nghĩa vụ tôn trọng bản quyền của các đơn vị phát hành tạp chí/ấn phẩm/báo điện tử mà Bên A cung cấp và không sử dụng những nội dung này vào mục đích thương mại/phi thương mại khác sau khi hoàn thành chiến dịch quảng cáo với Bên A.
     g) Bên B có nghĩa vụ đảm bảo tài khoản của Bên B cấp cho Bên A luôn duy trì được, không bị tạm ngưng vì bất kỳ lý do gì trừ trường hợp bất khả kháng và/hoặc các quy định miễn trừ trách nhiệm của Bên B.
     h) Bên B có nghĩa vụ bảo mật và không được đồng thời cấp tài khoản Bên A đang sử dụng cho Bên khác dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu vi phạm Bên B phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm cấp tài khoản mới cho Bên A, bồi thường chi phí chưa thực hiện nếu có thiệt hại về chi phí quảng cáo.
     i) Bên B không có trách nhiệm làm biên bản đối soát về chi phí quảng cáo thực tế của mỗi chiến dịch quảng cáo vào mỗi tháng nhưng Bên B sẽ hỗ trợ Bên A thống kê chi tiêu trên tài khoản quảng cáo.
     j) Bên B thông báo ngay lập tức cho Bên A ngay khi xảy ra trường hợp bất khả kháng và/hoặc các trường hợp miễn trừ trách nhiệm khác của Bên B.
     k) Bên B chịu trách nhiệm phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo quy định của hợp đồng này.
     l) Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng này bất cứ thời điểm nào trong trường hợp Bên A vi phạm các chính sách quảng cáo của Meta dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ hệ thống của Bên B.

 
        QUYỀN TỪ CHỐI VÀ LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM
     1. Bên B có quyền tự dừng Chiến dịch hoặc đóng tài khoản Meta của Bên A lập tức sau khi đã thông báo cho Bên A không phụ thuộc việc Bên A có đồng ý hay không khi phát hiện Bên A không tuân thủ đúng quy định của Meta về các chính sách đưa ra và quy định của Nhà nước Việt Nam về sử dụng dịch vụ Internet, sử dụng website hoặc trang Meta Fanpage đã đăng ký cho các mục đích gây rối trật tự xã hội, phá hoại an ninh quốc gia, làm tổn hại thuần phong mỹ tục, đạo đức hay kinh doanh bất hợp pháp. Trong trường hợp này, nghĩa vụ đối với Pháp luật của Bên B được loại trừ.
     2. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng nếu Bên B không thực hiện đúng và/hoặc đủ nghĩa vụ của Bên B; khi đó Bên B phải thực hiện các thủ tục về hoàn tiền cho Bên A theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Hợp đồng này.
     3. Thời gian cấp tài khoản mới tối đa 7 (bảy) ngày làm việc, nếu sau 7 (bảy) ngày làm việc Bên B vẫn chưa cấp tài khoản. mới cho Bên A, Bên A có quyền yêu cầu Bên B dừng việc cấp tài khoản. Bên A sẽ được hoàn trả lại toàn bộ chi phí đã chuyển cho Bên B theo quy định tại điều 4 của Hợp đồng này sau 15 (mười lăm) ngày làm việc.
     4. Trường hợp domain https:/ của Bên A không chi tiêu đạt ngân sách tối thiểu 150,000,000 VNĐ (Một trăm năm mươi triệu đồng) trong thời gian 03 (ba) tháng, Bên B sẽ đơn phương thanh lý Hợp đồng mà không cần thông báo trước cho Bên A. Bên B tất toán chi phí theo số tiền tạm ứng Bên A đã thanh toán và chi phí thực tế trong tài khoản quảng cáo của Bên A trong thời gian 30 (ba mươi) ngày làm việc. Phí khởi tạo tài khoản 50 USD (năm mươi Đô la Mỹ) không được hoàn trả trong trường hợp này.

 
        CAM KẾT NỘI DUNG CẤP
     Bên A bảo đảm bất kỳ nội dung nào Bên A thực hiện Chiến dịch bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, đồ họa, kiểu dáng, nhãn hiệu hàng hóa, tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu và/ hoặc các tài liệu khác được sở hữu bởi Bên A, hoặc Bên A được sự cho phép của chủ sở hữu. Mọi tranh chấp liên quan đến nội dung này giữa Bên A và bên thứ ba nào khác không thuộc trách nhiệm của Bên B, đồng thời không ảnh hưởng đến điều khoản của Hợp đồng này.
 
        CAM KẾT BẢO MẬT
     1. Thông Tin Mật có nghĩa là tất cả những thông tin, số liệu, hoặc bất kỳ tài liệu nào mang bản chất như thế được một bên tiết lộ cho bên còn lại để thực hiện Công việc/ Dịch vụ theo Hợp đồng này.
     2. Thông tin mật không bao gồm những thông tin hay tài liệu mà:
          (a) được lưu trữ hoặc có thể được truy cập thông qua các kênh công cộng không phải do sự tiết lộ thông tin bởi bên nhận hoặc là bởi bên thứ ba được bên nhận tiết lộ thông tin;
          (b) đã thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên nhận tiết lộ thông tin;
     3. Hai bên cam kết sẽ không tiết lộ thông tin mật trừ trường hợp được yêu cầu tiết lộ bởi pháp luật Việt Nam hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tùy theo quyết định của Công ty, Nhà thầu đồng ý ký một thỏa thuận riêng để cụ thể hóa cam kết bảo mật thông tin này.
     4. Các bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Điều khoản cam kết bảo mật này ngay cả khi Hợp Đồng hết hiệu lực.
 
        SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG
     Sự kiện bất khả kháng là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của con người, không lường trước được hoặc không thể tránh khỏi ngay cả khi gặp phải, gây cản trở, ảnh hưởng hoặc làm chậm trễ việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của một bên theo hợp đồng. Các sự kiện bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành động của chính phủ, thiên tai, chiến tranh và dịch bệnh.
     Xét tính chất đặc biệt của Internet, bất khả kháng cũng bao gồm các trường hợp sau ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Internet:
      a) Virus máy tính
      b) Hacker tấn công
      c) Lỗi mạng
      d) Dịch vụ chậm trễ của băng thông hoặc các nhà cung cấp công nghệ hoặc thiết bị mạng khác, trở ngại dịch vụ, tác động lớn do điều chỉnh kỹ thuật
      e) Lỗi máy chủ
      f) Mất điện;
      Trong trường hợp bất khả kháng, hai Bên phải ngay lập tức thương lượng để giải quyết vấn đề, việc thực hiện nghĩa vụ của hai bên trong hợp đồng này sẽ bị đình chỉ trong phạm vi và thời hạn của sự kiện bất khả kháng và không bên nào chịu bất kỳ trách nhiệm nào; việc gia hạn thời gian thực hiện và giải pháp khắc phục để tiếp tục thực hiện thỏa thuận hoặc kế hoạch thực hiện.
      Khi đó, bên tuyên bố chịu sự kiện bất khả kháng phải thông báo bằng văn bản cho bên còn lại trong thời gian sớm nhất sau khi sự kiện bất khả kháng xảy ra và cung cấp bằng chứng về sự bất khả kháng, và sẽ giảm thiểu tác động của sự kiện bất khả kháng.
      Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài quá 10 ngày và việc tiếp tục thực hiện hợp đồng này sẽ có tác động bất lợi đáng kể hoặc không thể tiếp tục thực hiện thỏa thuận, một trong hai bên có thể chấm dứt hợp đồng này.
      Do sự kiện bất khả kháng nêu trên mà một phần hoặc toàn bộ thỏa thuận không thể thực hiện được hoặc bị chậm trễ, Bên A và Bên B không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc vi phạm hợp đồng của nhau. Thủ tục tiến hành thanh lý Hợp đồng sẽ được giải quyết quyết toán theo tình hình thực tế.

 
        CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRÁCH
Bên B được miễn trách đối với các tổn thất cho chiến dịch như ngừng, mất, không truyền được thông tin…trong các trường hợp sau:
     1. Các tổn thất trực tiếp ngẫu nhiên, hệ quả hay tổn thất do pháp luật quy định.
     2. Các tổn thất do lỗi kỹ thuật hoặc ngừng hoạt động từ phía hệ thống Facebook.
     3. Các tổn thất do lỗi đường truyền Internet, cơ sở hạ tầng của mạng quốc gia.
     4. Các tổn thất do Bên A vi phạm về sử dụng dịch vụ Internet, sử dụng website hoặc trang Facebook, Fanpage đã đăng ký cho các mục đích gây rối trật tự xã hội, phá hoại an ninh quốc gia, làm tổn hại thuần phong mỹ tục, đạo đức, hay kinh doanh bất hợp pháp.

        ĐIỀU 14. SỬA ĐỔI, GIA HẠN, THANH LÝ, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
     1. Cả 2 Bên cam kết thực hiện hợp đồng tối thiểu 03 (ba) tháng, tính kể từ ngày Bên A hoàn tất các yêu cầu chỉnh sửa tên miền (domain) và page theo đúng theo quy định của pháp luật và quy định của Meta như Bên B hướng dẫn. Trong trường hợp Bên A muốn kết thúc hợp đồng trước thời hạn, Bên B sẽ hoàn lại số tiền bao gồm phí cọc tài khoản và số dư ngân sách chưa chạy hết ở tài khoản của Bên A sau 30 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất thủ tục chốt số dư cuối cùng.
     2. Mọi sửa đổi, bổ sung liên quan đến các điều khoản của Hợp đồng này phải được các bên chấp thuận bằng văn bản. Trường hợp một bên muốn sửa đổi, bổ sung nội dung của Hợp đồng phải thông báo cho các bên còn lại bằng văn bản trước 10 (mười) ngày. Trong vòng 14 (mười bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, nếu bên còn lại không có ý kiến trả lời bằng văn bản thì coi như thông báo đó đã được chấp nhận.
      3. Hợp đồng tự động được gia hạn thêm 01 (một) tháng ngay sau khi hết hạn nếu Bên A không có thoả thuận hay phản hồi nào khác.
     4. Hợp Đồng này chấm dứt:
      a) Vào ngày hết hạn hoặc bất kì thời gian nào sau đó.
      b) Trước khi kết thúc chiến dịch:
        (i) Bằng văn bản thỏa thuận bởi các Bên.
        (ii) Bằng văn bản thông báo trước tối thiểu 07 (bảy) ngày tính đến ngày chấm dứt chiến dịch của Bên A gửi cho Bên B.
        (iii) Bằng văn bản thông báo của một Bên gửi cho Bên còn lại trong trường hợp Bên đó đã gửi văn bản thông báo vi phạm cho Bên còn lại 02 (hai) lần nhưng vẫn không nhận được sự khắc phục vi phạm.
        (iv) Một bên giải thể hay phá sản.
     5. Việc bất kỳ Bên nào chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại Điều 13 của Hợp Đồng này cũng không làm phương hại đến các quyền khác mà Bên đó có phát sinh từ Hợp Đồng này hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam.
      6. Trong trường hợp Hợp Đồng được chấm dứt theo quy định tại Điều 13.4.(b)(ii), Bên B có trách nhiệm hoàn trả lại cho Bên A toàn bộ số tiền tạm ứng tương ứng với số ngày chưa thực hiện.
     7. Trong trường hợp Hợp Đồng được chấm dứt do tài khoản bị vô hiệu hóa theo quy định tại Điều 6.4, số tiền cọc tài khoản là 250 USD (Hai trăm năm mươi Đô la Mỹ) bị thu hồi vĩnh viễn không hoàn trả. Nếu số tiền cọc tài khoản đã được hoàn trả cho Bên A theo quy định tại điều 3.3, số dư ngân sách trên tài khoản quảng cáo của Bên A sẽ bị thu hồi nhưng không vượt quá 500 USD (Năm trăm đô la Mỹ).
     8. Trường hợp Hợp đồng được chấm dứt được quy định tại Điều 6.5, Bên B sẽ hoàn lại tiền cọc tài khoản là 250 USD (Hai trăm năm mươi Đô la Mỹ) cho Bên A.


        ĐIỀU 15. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có vướng mắc, tranh chấp phát sinh từ hay liên quan đến Hợp Đồng, mỗi bên cần thông báo cho nhau để cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, thiện chí, vì lợi ích của cả hai bên. Trong trường hợp không thể giải quyết được bất đồng, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Chi phí phát sinh bao gồm nhưng không giới hạn các phí về bàn bạc giải quyết, án phí, lệ phí, phí thuê bên thứ ba giải quyết tranh chấp và các loại phí khác trong quá trình giải quyết tranh chấp do bên thua kiện chịu.

        ĐIỀU 16. ĐIỀU KHOẢN KHÁC
     1. Hai bên cam kết thực hiện đúng tất cả những điều khoản quy định trong Hợp Đồng và các văn bản, phụ lục khác (nếu có).
     2. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc chiến dịch.
     3. Mọi sửa đổi hoặc bổ sung cho Hợp Đồng này đều được lập bằng văn bản có sự đồng ý và thống nhất ký kết của cả hai bên. Các văn bản sửa đổi, bổ sung này là một phần không tách rời của Hợp Đồng.
     4. Hợp đồng này được làm thành 02 (hai) bản có giá trị ngang nhau, Mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

Để lại thông tin để nhận tư vấn

TƯ VẤN CHO TÔI

Liên hệ với chúng tôi qua kênh:

1

2